Klubbens vedtægter

§ 1

Klubbens navn er Skive Skakklub, og dens hjemsted er Skive. Klubbens formål er via afholdelse af klubaftener, skakturneringer og andre kulturelle arrangementer at udvikle og fremme kendskabet til, interessen for og fællesskabet om skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 2

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan optages som medlem. Medlemsskabet kan være som:
A-Medlem – hvilket samtidig automatisk giver medlemskab af Dansk Skak Union
B-Medlem – for medlemmer der via en anden skakklub er medlem af Dansk Skak Union
Skoleskak-Medlem – for skoleelever der ikke i forvejen er medlem af Dansk Skak Union
Kun A-medlemmer har stemmeret.

§ 3

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april året efter regnskabsåret. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den indvarsles med mindst 8 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og eventuelt e-mail eller brev til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet til godkendelse, og der træffes bestemmelse om spilletid og spillested. Kontingent fastsættes, og der behandles spørgsmål, som er af almen interesse for klubben. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra de senere i lovene nævnte tilfælde. Skriftlig afstemning skal foretages, når et medlem ønsker det.

§ 4

På generalforsamlingen vælges formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer = i alt 5 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode, hvor formanden og 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og kassereren og 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælg es i lige år.

På generalforsamlingen vælges en 1. bestyrelsessuppleant og en 2. bestyrelsessuppleant begge for en 1 års periode. Det bemærkes, at såfremt en suppleant afløser et afgående bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets valgperiode, hvilken kan være mere end 1 år.

§ 5

På den ordinære generalforsamling vælges klubbens 2 revisorer og 1 revisorsuppleant samt en turneringsleder. Revisorerne vælges for en 2 års periode, 1 i ulige år og 1 i lige år.

Revisorsuppleanten vælges for en 1 års periode. Det bemærkes at såfremt en suppleant afløser en afgående revisor, indtræder suppleanten i revisorens valgperiode, hvilken kan være mere end 1 år.

Turneringslederen vælges for en 1 års periode.

§ 6

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
  1. bestyrelse
  2. 1. bestyrelsessuppleant
  3. 2. bestyrelsessuppleant
  4. revisor
  5. revisorsuppleant
  6. turneringsleder
  7. spillerudvalg
 6. Eventuelt

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af klubbens A-medlemmer derom indsender skriftlig begæring til formanden med angivelse af grunden. En sådan generalforsamling indkaldes efter samme regler som en ordinær generalforsamling.

§ 8

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller den øvrige bestyrelse forlanger det. Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men må i så fald bringe det for bestyrelsen snarest.

Skakklubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved udgifter under kr. 5.000,- kan klubben tegnes af formanden og Kassereren hver for sig.

§ 9

Klubbens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12 og det først kommende regnskabsår dækker perioden fra 01.07.2012 til 31.12.2012. De valgte revisorer skal revidere regnskabet før generalforsamlingen, og de har ret til uanmeldt kasseeftersyn.

§ 10

Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på vedtagne klubaftener.

§ 11

Bestyrelsen bør i videst mulig udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Regler for turneringerne fastsættes i samråd med turneringslederen.

§ 12

Klubbens medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Det kan endvidere besluttes at opkræve et turneringsindskud.

§ 13

Udmeldelse kan kun ske hos kassereren med mindst en måneds varsel til virkning fra det næste kvartal. Udmeldelse pr. 1. oktober skal f.eks. meddeles kassereren senest 31. august.

§ 14

Bestyrelsen har ret til at foretage eksklusion af et medlem, dog skal dette meddeles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende medlem også har møde- og taleret.

I tilfælde af vedholdende, manglende betaling af kontingent kan bestyrelsen dog foretage udmeldelse af et medlem uden at bringe det op på den førstkommende generalforsamling.

§ 15

Medlemmer må rette sig efter de af bestyrelsen eller turneringslederen fastsatte regler.

§ 16

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, og der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for at gennemføre vedtægtsændring.

§ 17

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tre dage før afholdelsen.

§ 18

Hvor vedtægterne intet foreskriver, kan bestyrelsen handle på egen hånd, dog med ansvar over for den førstkommende generalforsamling.

§ 19

Klubben kan kun opløses, når ¾ af samtlige A-medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, deponeres materialer og anden formue på forsvarligt sted til gavn for en anden godkendt skakklub i Skive Kommune eller en senere startet og godkendt skakklub i Skive Kommune. Er dette ikke muligt, så til en anden godkendt klub/forening i Skive Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. august 1967 med tilføjelser og ændringer den 24. august 1993, den 10. januar 1995, den 14. august 2001, den 6. august 2002, den 16. august 2011, den 14. august 2012 og den 25. april 2017.